Barbro Ohlander, Utveckling & dokumentation - Tankemönster
Hem Chef grupp individ Handledning & utbildning Tankemönster Dokumentation Bakgrund Kontakt

Axiologi - en filosofisk vetenskap om hur vi tänker

Några av oss fastnar för detaljer, andra för saker i stort. Vissa av oss prioriterar resultatet, för andra är vägen dit viktigare. Med axiologin som grund och med Hartmanprofiler kartläggs människans sätt att tänka. Erfarenheten visar att profilen blir en effektfull språngbräda i motivationen att vilja utvecklas som människa, i sitt ledarskap, det personliga och samarbetet med andra. Metoden möjliggör en kartläggning av individens tanke- och värderingsmönster, det unika sätt att se och uppfatta sig själv och sin omvärld.

Du erbjuds att göra en rangordning av olika påståenden, en kartläggning av dina tankemönster. Profilrapporten blir ett mycket bra stöd för utvecklande av exempelvis ditt ledarskap, din kommunikationsförmåga och dina relationer till andra. Du kommer generellt att få större förståelse för både dig själv och dina medmänniskor.

Det finns ett flertal olika profilrapporter för personlig respektive yrkesmässig utveckling:

Hartmanprofiler: Karriär-, person-, ledar- och samarbetsprofil, samt Team Directory (arbetslagsutveckling).

För ytterligare information, besök www.pro4pro.se.

Hur tänker du?

Våra tankecentra är uppdelade i två grupper: "Omvärlden" och "Jaget". Varje tankecentras benämningar beskriver det som är typiskt för just det tankecentrat. Vissa tänker mer med hjärtat, andra med logiken och kanske uppfattas som fyrkantiga. Andra tänker mer relativt med fokus bättre, bäst. När vi tänker på vår omvärld och andra människor använder vi oss av: "Intuition & Empati", "Funktion & Nytta" och "Logik & System". När vi tänker om oss själva använder vi: "Inre Jag", "Yttre Jag" och "Normativt Jag".

Våra sex tankecentra

Omvärlden
Eget Jag
Intuition & Empati

Intuition & Empati är att uppleva det unika hos individer och i sin omgivning, vilket leder till empati, medkänsla, begär och att ge av sig själv. Att tänka på sitt arbete på detta sätt innebär att det blir mer personligt, att man identifierar sig med sitt arbete. Att tänka inom detta tankesätt kring andra personer innebär att man ser dem som individer med själ, känslor och individuellt värde. Kärlek, engagemang för en sak eller idé samt personliga relationer hör också hit.

Funktion & Nytta

Funktion & Nytta handlar om att jämföra förhållanden och individer utifrån vad som är bäst för visst resultat, och tänkbara konsekvenser. Tankecentrat fokuserar på hur användbara individer, saker och ting är. Här finns tänkandet kring praktiska egenskaper, det karaktäristiska som finns i omvärlden och hos individer och hur det ska jämföras med varandra. Flexibilitet och förmåga till anpassning inför skiftande förutsättningar är ytterligare ett utmärkande drag.

Logik & System

Med detta tankecentrum förstår vi andra individer och annat i vår omvärld med logik, fakta och analys. De gör vi ex vis genom att fokusera på absoluta aspekterna hos en person, till exempel att hon är beteendevetare, bor i Nacka och är 59 år. Detta tankecentrum är bäst på att hantera konstruktioner av absolut och logisk karaktär som exempelvis lagar, målformuleringar, standards, "skall" och "måsten".

Våra sex tankecentra
Inre Jag

Detta tankecentrum hjälper dig att se dig själv som den unika och kännande människa du är. Hur du kan uppfatta dig själv i ditt "själsliga" jag med full acceptans och utan krav från vare sig dig själv eller från omvärlden. Du är medveten om ditt inre positiva "jag" och hur värdefull du är. Det handlar inte om att värdera hur du är i jämförelse med andra, vilka kompetenser du har etc.

Yttre Jag

Ditt egna funktionella tänkande fokuserar på det relativa, din kompetens, hur du agerar, hur du är i jämförelse med andra och hur du stämmer in i den miljö du lever. Det innebär en medvetenhet och uppmärksamhet på det som är typiskt för dig och dina roller, vad du åstadkommer, hur du uppfattas av andra. När du använder denna del av hjärnan bli du ivrig eller frustrerad när du exempelvis inte kommer vidare.

Normativt Jag

Du kan också lära känna dig själv genom dina logiska värderingar kring dig själv. Du tänker på dig själv och bedömer huruvida du motsvarar dina egna uppfattningar och idéer om hur du ska vara eller bör vara. Du värderar dig själv utifrån vad som är rätt eller fel. När du tänker på dig själv på detta sätt bedömer du hur väl du lever upp till dina egna krav och förväntningar på dig själv.